Reklamační řád 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu reklamační řádu.

1. Tento reklamační řád platí pro nákup ebooků (elektronických knih) a online lekcí a kurzů (dále obojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) přes webové rozhraní www.zdravocvicna.cz, které provozuje Ing. Andrea Špinarová, IČ: 68522509, Podvinný Mlýn 2349/34, 19000 Praha 9.

2. Reklamační řád obsahuje informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si Reklamační řád pečlivě a v případě, že k jeho znění budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. Reklamačního řádu. Tím, že kliknete na tlačítko “Odeslat” mi totiž dáváte signál, že jste Reklamační řád viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký v tomto dokumentu popisuji.

3. V Reklamačním řádu máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah Reklamačního řádu:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu Reklamačního řádu
II. Důležité pojmy (definice)
III.Záruka a práva z vadného plnění
IV. Závěrečná ustanovení

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Ing. Andrea Špinarová
IČ: 68522509
S místem podnikání: Podvinný Mlýn 2349/34, 190 00 Praha 9
Korespondenční adresa: Kovanecká 11, 190 00 Praha 9
Zapsaný v živnostenském rejstříku
Kontaktní telefon: +420 606 126 975
Adresa pro doručování elektronické pošty: andrea@zdravocvicna.cz

2. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.zdravocvicna.cz uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

III. Záruka a práva z vadného plnění

1. Práva kupujícího vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu andrea@zdravocvicna.cz nebo zaslat písemně na korespondenční adresu uvedenou v čl. II Reklamačního řádu. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Reklamační řád se vztahuje k uzavření kupní smlouvy, která je podrobně specifikována v textu Veřejných obchodních podmínek (dále jen "VOP"). Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. VOP naleznete jako samostaný dokument na webovém rozhraní.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tento Reklamační řád jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text Reklamačních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tento Reklamační řád je účinný od 2.4.2020.